IT-sikkerhedspolitik for Tandklinikken Rasch & Nyhuus

1 ​Indledning

Formål med IT-sikkerhedspolitikken

​Klinikkens IT-sikkerhedspolitik er vores sikkerhedsgrundlag og vores fælles forståelse af, hvad IT-sikkerhed er. IT-sikkerhedsstrategien og IT-sikkerhedspolitikken fastlægger vores ambitionsniveau og opstiller rammerne for de sikkerhedstiltag, som er nødvendige at følge, når vi som klinik skal leve op til lovgivningskrav og best practices.

Klinikken ser ikke kun et højt sikkerhedsniveau som et krav for at kunne overholde lov-og myndighedskrav, men også som et kvalitetselement i forhold til at kunne tilbyde en sikker service over for patienter, myndigheder og samarbejdspartnere i det hele taget.

Med IT-sikkerhed forstår vi den nødvendige beskyttelse af samtlige ressourcer, der indgår i - eller bidrager til klinikkens behandling og kommunikation af data elektronisk eller i papirform mv.

Hovedmålsætninger i IT-sikkerhedspolitikken

IT-sikkerhed og troværdighed

IT-sikkerheden skal understøtte klinikkens virksomhed i forhold til at sikre stabilitet i tilgangen til data, fortrolighed i forhold til personfølsomme data samt pålidelighed i datas indhold. Dette sikres ved, at klinikken/personale i vores dagligdag lever op til almindelige principper for IT-sikkerhed.

Klinikkens opgaver består bl.a. i

 • Patientbehandling
 • Samarbejde med myndigheder og forsikringsselskaber
 • Administration
 • Behandling af patient- og personaledata

Målet for IT-sikkerheden er at:

 • Understøtte bevidstheden om IT-sikkerhed i klinikken
 • Opnå høj driftssikkerhed og minimeret risiko for store nedbrud og tab af data
 • ​Opnå mulighed for fortrolig behandling, transmission og opbevaring af data. Dvs. at faciliteter hertil skal være til stede og benyttes efter konkretbehov
 • Sikre mod forsøg på brud på sikkerhedsforanstaltninger

Afbalanceret IT-sikkerhed

Klinikken er afhængig af et godt omdømme og tillid fra patienter og samarbejdspartnere. Derfor skal IT-sikkerhedspolitikken være med til at sikre, at data og informationer behandles i overensstemmelse med gældende lovkrav. 

Sikkerhedsniveauet skal dog afbalanceres, således at fleksibiliteten og dynamikken i vores dagligdag ikke mistes. Derfor er det en målsætning i sikkerhedspolitikken, at data og systemer sikres ud fra en vurdering af, hvad der er nødvendigt at gøre under hensyntagen til de økonomiske rammer.

Omfang

IT-sikkerhedspolitikken er det dokument, der angiver de beslutninger, som ledelsen i klinikken har truffet med henblik på nærmere at fastlægge det tilstrækkelige sikkerhedsniveau samt definere de krav, der skal stilles, for at sikkerhedsniveauet opretholdes.

Derfor fastlægges omfanget af IT-sikkerhedspolitikken således:

 • ​IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle ansatte i klinikken uanset ansættelsesform, herunder også eksterne konsulenter. Det forventes, at IT-sikkerhedspolitikken overholdes.
 • ​IT-sikkerhedspolitikken gælder for alle systemer og alle data i klinikkens besiddelse.
 • ​Leverandører og samarbejdspartnere, som har fysisk eller logisk adgang til klinikkens systemer og data, skal ligeledes have kendskab til og følge IT-sikkerhedspolitikken.
 • ​IT-sikkerhedspolitikken dækker alle tekniske og administrative forhold, der har direkte eller indirekte indflydelse på drift og brug af klinikkens it-systemer og papirarkiver.
 • IT-sikkerhedspolitikken godkendes af ledelsen og revurderes en gang årligt for at sikre, at den stadig er i overensstemmelse med virkeligheden.

2​ Risikovurdering og risikoanalyse

Risikovurdering

Det sikkerhedsniveau, denne politik repræsenterer, er fastsat på baggrund af klinikkens vurdering af de forretningsmæssige it-risici, som vi ønsker at imødegå.

It-risikovurderingen opdateres årligt og ved eventuelle større ændringer i it-systemerne, ændringer i anvendelse af systemerne eller ved større organisatoriske ændringer med efterfølgende tilretning af informations- sikkerhedspolitikken, retningslinjer mm.

Sikkerhedsniveau

Klinikkens sikkerhedsniveau skal først og fremmest indfri de forventninger til troværdighed og stabilitet, der er til behandling af forretningskritiske data på en tandklinik. Klinikken ønsker at fremstå med et højt sikkerhedsniveau, der tilgodeser:

 • Lovgivning
 • Anerkendt best practice inden for IT-sikkerhed  

3 Organisering og ansvar

Interne organisatoriske forhold

Organisering af IT-sikkerhed er som følger:

Styringsprincipper

IT-sikkerhed er et fælles anliggende for hele klinikken. Håndteringen af IT-sikkerhed vil blive ledet af ledelsen.

Eksternesamarbejdspartnere

Hvis en ekstern samarbejdspartner gives adgang til eller hvis disse behandler data på vegne af klinikken, skal der indgås skriftlige databehandlingsaftaler med eventuelle eksterne samarbejdspartnere om dette.

4 Klassifikation af systemer og data

For at sikre at vores systemer og data har det rigtige sikkerhedsniveau, skal disse identificeres og klassificeres løbende.

5 ​Brugeradfærd

Opretholdelse af det ønskede sikkerhedsniveau er afhængig af, at vi alle tager ansvar for informations-sikkerheden.

Alle ansatte skal være bekendt med sikkerhedspolitikken og gældende retningslinjer for ønsket adfærd.

Anvendelse af it og behandling af data er almindelige redskaber i varetagelsen af de daglige arbejdsopgaver. Håndteringen af patientdata kræver faglige forudsætninger, og bør desuden ske med omtanke og almindelig sund fornuft.

Det er vigtigt, at følge disse retningslinjer:

 • Persondata behandles i alle tilfældefortroligt.
 • ​Der anvendes personligt udleveret login og password, og password skiftes med jævnemellemrum.
 • ​Datamedier med persondata og vigtige informationer behandles og beskyttes med omhu mod at uvedkommende får adgang til dem.
 • Mobilt udstyr beskyttes og opbevares, så andre ikke kan få adgang til det.
 • ​Det er vigtigt at kunne anvende internettet i mange sammenhænge. Dog er besøg på sider med racistisk, uetisk eller pornografisk indhold ikke acceptabelt i forbindelse med de daglige arbejdsopgaver.
 • Mail anvendes til kommunikation på mange niveauer–men ikke til privat kommunikation, medmindre andet er aftalt med ledelsen. Marker mailen ”privat.”
 • Der må kun anvendes it-programmer, som er godkendt af ledelsen.
 • ​Hvis man oplever, at der sker brud på IT-sikkerheden, er det vigtigt at informere ledelsen – benyt klinikkens it-beredskabsplan.

​Passwordsikkerhed

For at sikre klinikkens data skal der benyttes passwords.

​Ansættelsesforholdet

Alle medarbejdere har et medansvar for at opretholde det ønskede sikkerhedsniveau i klinikken. For at kunne leve op til medansvaret, er det ledelsens ansvar at sørge for instruktion i forhold til anvendelse af systemer i det daglige arbejde samt i forhold til den ønskede adfærd for IT-sikkerhed. Alle medarbejdere skal:

 • Have et generelt kendskab til IT-sikkerhed
 • ​Kende deres ansvar forsikkerheden
 • Sikre deres personlige adgangskoder, samt personligt udleveredesystemadgangskoder.
 • Passe på it-udstyr
 • Deltage aktivt i rettelse af fejl, løsning af problemer og forbedringer af sikkerheden
 • ​Rapportere hændelser, der kan indikere brud på sikkerheden

Som afhjælpningsforanstaltninger til at minimere vurderede risici, skal retningslinjerne revurderes og opdateres årligt eller ved større forandringer. Overtrædelser af IT-sikkerhedspolitikken vil efter omstændighederne kunne medføre ansættelsesmæssige sanktioner.

Funktionsadskillelse

Der er etableret egentlig funktionsadskillelse, hvor det er nødvendigt. Det betyder, at ved installering af programmel, vurderes det i forbindelse med oprettelse af medarbejder, hvilke programmer vedkommende medarbejder skal have adgang til.

Ansættelsens ophør

Der er procedurer, der sikrer, at it-aktiver returneres, og at adgange og rettigheder ophører ved ansættelsesforholdets ophør. Nøgler afleveres, personlige brugerkonti de-aktiveres, og evt. fælles systempasswords skiftes.

​​

6​ Fysisk sikkerhed

Adgangen til alle fysiske lokaliteter er sikret mod uvedkommendes adgang.

Sikre områder

Klinikken er aflåst uden for klinikkens åbningstider. Der er etableret alarm.

Fysisk adgangskontrol

Adgang til klinikken tildeles ved udlevering af nøgler og kun på baggrund af underskrevet ansættelseskontrakt, eller som gæste nøgle til fx håndværkere.

Beskyttelse af udstyr

It-udstyr er ikke i særlig grad beskyttet mod ødelæggelse og skade, der følger af brand, vandskade, strømsvigt og andre skader, som udspringer af hændelser i det omkringliggende miljø. Back-up foretages af ekstern samarbejdspartner, som klinikken har outsourcet it til.
Ved bortskaffelse, reparation eller genbrug af it-udstyr sikres det, at udstyret er forsvarligt renset for alle data.

7 ​Styring af netværk og drift

Foretages af ekstern samarbejdspartner, som klinikken har outsourcet it til.

Eksterne serviceleverandører

I aftaler med de eksterne serviceleverandører skal det fremgå, at disse skal varetage kontroller, som udføres på vegne af klinikken hensigtsmæssigt og i overensstemmelse med det aftalte.

Skadevoldende programmer (vira, orme, spy- og malware)

Skadevoldende programmer kan sætte hele klinikken ud af drift, og det kan være meget dyrt at rense it- systemerne, hvis de er blevet ramt af ransomware, virus eller et hackerangreb.

Alt godkendt it-udstyr, der er tilsluttet klinikkens netværk har installeret et aktivt og opdateret antivirusprogrammel, der kan opdage, rense og beskytte mod forskellige former for skadevoldende programmer. Det gælder også eksterne brugere, der tilsluttes netværket via fjernopkobling. Det overvåges, at antivirusprogrammerne hele tiden er opdaterede.

Det er ikke tilladt at installere egne programmer på klinikkens maskiner. Det er kun administrator der har rettigheder til at installere programmer.

Netværkssikkerhed

For at undgå uautoriseret adgang, skal vores netværk sikres. Sikring af vores netværk imod uautoriseret adgang styres af ekstern samarbejdspartner, som klinikken har outsourcet it til.

Informationsudveksling

Regler i forbindelse med informationsudveksling af fortrolig information sker via sikker e-mail, journalprogram, EDI-portalen eller brev.

8​ AdgangsstyringDe forretningsmæssige krav til adgangsstyring


Alle informationsaktiver (papir sager, elektroniske sager, programmel, udstyr, data, informationer og databærende medier) skal i nærmere specificeret omfang være beskyttet mod uautoriseret adgang.

Ud over den nødvendige adgangskontrol til bygninger og lokaler, anvendes der elektroniske/-programmel- baserede adgangskontrolsystemer.

Administration af brugeradgang

Tildeling, ændring og sletning af brugeradgang til systemer og data sker ud fra arbejdsbetingede behov i overensstemmelse med datas klassifikation. Fysiske adgange og brugerrettigheder til netværk og systemer inddrages, når brugeren ikke længere skal have adgang.

Brugerensansvar

Alle medarbejdere er ansvarlige for at holde de udleverede adgangskoder hemmelige.

Mobilt udstyr og fjernarbejdspladser

IT-sikkerhedspolitikken gælder for alt it-udstyr tilhørende klinikken. I IT-sikkerhedshåndbogen for medarbejdere fastlægges de regler, som skal overholdes ved evt. brug af mobilt udstyr og hjemmearbejdspladser.

9 ​Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af it-systemerSikkerhedskrav til informationsbehandlingssystemer


De sikkerhedskrav, der stilles til systemers behandling af data, skal indgå i vurderingen, som foretages ved indkøb af nye systemer. Ved indkøb af nye it-systemer skal analyse af behandling af persondata og sikkerhed vurderes.

Kryptering

Behovet forbrug af kryptering skal identificeres ud fra en vurdering af, hvor kryptering som sikringsforanstaltning kan imødekomme behovet for sikring af datas fortrolighed og/eller integritet. Det sker på grundlag af datas klassifikation.

It-beredskabsstyring

Klinikken har udarbejdet en it-beredskabsplan med en praktisk strategi for, hvordan klinikken organisatorisk skal håndtere en beredskabssituation. Beredskabets arbejde består i at begrænse konsekvenserne af tab af data og systemer forårsaget af sikkerhedsbrister.
Der henvises i øvrigt til klinikkens beredskabsplan.

10​ Overensstemmelse med lovbestemte krav

Da der er flere lovgivninger, der påvirker vores daglige administration, skal der tages højde for disse i vores IT-sikkerhedspolitik og de dertilhørende retningslinjer. Klinikkens retningslinjer og procedurer skal være i overensstemmelse med alle sikkerhedskrav i lovgivning og med indgåede kontrakter.

11 ​Godkendelse


IT-sikkerhedspolitikken er godkendt af Lars Rasch og forelagt på personalemøde​

​Firmainformation

Tandlæge Lars Rasch

CVR: 75871414

Adresseinformation

Kontaktinformation